fbpx

שאלות נפוצות

בישראל, עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.

עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק (כיום, 98,707 ₪). הגדרתו של מושג זה נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ.

עוסק מורשה, הוא עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהסכום הקבוע בחוק, והוא חייב בדיווח למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. בנוסף, בעל מקצוע חופשי מחויב בפתיחת עוסק מורשה ולא יכול להירשם כעוסק פטור, ללא קשר להיקף עסקאותיו.

יש להצהיר על כל ההכנסות מהשקל הראשון.

אי דיווח על הכנסה היא עבירה פלילית שעונשה הקבוע בחוק כיום היא עד 7 שנות מאסר.

תושב ישראל יכול לפתוח עוסק לבד ולדווח לרשויות המס ללא תמיכה מקצועית. אבל עקב חוקי המס הסבוכים במדינה, ומניסיון רב שנים, אנשים רבים אשר מנסים לחסוך הוצאות הנהלת חשבונות ולהתמודד מול רשויות המס לבד, משלמים כספים רבים לביטול קנסות שהיו יכולים להימנע מהם אילו היו משכילים להשתמש בשירותים מקצועיים מראש.

הוצאות מוכרות (הוצאות אשר נעשו לצורך ייצור הכנסה)

קבלני משנה

נסיעות (מוניות, אוטובוס)

אחזקת רכב (תיקונים, דלק, חניה)

אחזקת רכב קבועות (ביטוח רכב חובה, מקיף, רשיון רכב)

ציוד משרדי

טלפון

אינטרנט

השתלמות

פרסום

ביטוח אחריות מקצועי

ניקיון

ארנונה

חשמל (אם בבית, נחשב כהוצאה מעורבת ואם אין מונה חשמל נפרד לעסק, הרי הוצאה לא מוכרת)

דואר

שליחויות

עמלות בנק

ייעוץ מקצועי

משפטיות

אחזקת מחשב

אחזקה

ספרות מקצועית

קניית חומרים לעסק

וכל הוצאה אחרת הקשורה לעסקך.

הערה חשובה!

דיווח על הוצאות אשר לא נוצרו על מנת לייצר הכנסה, כלומר, הוצאות שאינן קשורות לעסק היא עבירה פלילית.

העונש הקבוע בחוק הנוגע להעלמת מס ודיווחים כוזבים למס הכנסה הוא עד 7 שנות מאסר.